Menu Close

Tarnybos pagrindinės funkcijos

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė Šakių savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įsteigta Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2004 m. vasario 2 d. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir nuostatais. Tarnybos specialistai veiklą vykdo, vadovaudamiesi pareigybės aprašais. Šakių rajono savivaldybės Tarnybai vadovauja ir veiklą koordinuoja direktorė Diana Jazukevičienė.

    Tarnyba, vadovaudamasi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.

   Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Tarnybos švietimo veiklos rūšys:

 1. kitas, niekur nepriskiriamas švietimas, kodas 85.59;

2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

3. pedagoginės psichologinės paslaugos, kodas 84.12.

    Pagrindinis Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

    Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

    Pagrindinės Tarnybos funkcijos

1. įvertina asmens mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu aspektais, nustato vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi;

2. teikia psichologinę, pedagoginę, socialinę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

3. asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

4.  teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams;

5. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigų darbuotojams ir švietimo teikėjams;

6.  kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų poreikių asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

7.  teikia informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, pedagoginiams darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo(si) srityje;

8 tiria ir prognozuoja pedagoginių darbuotojų bendrųjų bei profesinių kompetencijų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;

9.  inicijuoja bei vykdo projektus, susijusius su Šakių rajono bendruomenės narių edukacinių poreikių tenkinimu;

10.  bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis;

11.  koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą Šakių rajono savivaldybėje;

12.  informuoja visuomenę apie Tarnybos uždavinius, tikslus, funkcijas;

13. vykdo Tarnybos veiklos sklaidą rajono bei respublikos spaudoje, internetinėje svetainėje.

Skip to content