Menu Close

Nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                Šakių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-351

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnybos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšas ir jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Tarnybos oficialusis pavadinimas – Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, trumpasis pavadinimas Šakių ŠPT.

3. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 300021912.

4. Tarnybos įsteigimo data – 2004 m. balandžio 28 d.

5. Tarnybos teisinė forma  – biudžetinė įstaiga.

6. Savininkas – Šakių rajono savivaldybė, kodas 111105023, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;

7.2. skiria ir atleidžia Tarnybos direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Tarnybos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir  nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Tarnybos buveinės adresas – Šaulių g. 20, LT-71117, Šakiai.

9. Įstaigos grupė – švietimo pagalbos įstaiga.

10. Įstaigos tipas – švietimo pagalbos tarnyba.

11. Įstaigos paskirtis – teikti mokiniui, mokytojui ir (ar) mokyklai pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę pagalbą, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimą.

12. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. TARNYBOS VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

13. Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

14. Tarnybos švietimo veiklos rūšys:

14. 1. kitas, niekur nepriskiriamas švietimas, kodas 85.59;

14.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

14.3. pedagoginės psichologinės paslaugos, kodas 84.12.

15. Tarnybos veiklos tikslai:

15.1. nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymą, teikti švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), ją koordinuoti, teikti psichologinę pagalbą mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams;

15.2. kurti sąlygas švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui(si), tenkinant asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius;

15.3. koordinuoti bei tenkinti besimokančių suaugusių mokymosi visą gyvenimą poreikius.

16. Tarnybos uždaviniai:

16.1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, elgesio ir ugdymosi problemas, padėti jas spręsti, surasti jam optimalią ugdymosi vietą ir formą;

16.2. teikti psichologinę, socialinę, pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

16.3. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų poreikių ir/ar psichologinių problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

16.4. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams ir besimokantiems  suaugusiems tobulinti profesinį meistriškumą;

16.5. tenkinti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų poreikius gauti kokybiškas švietimo paslaugas;

16.6. koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano rengimą ir įgyvendinimą Šakių rajono savivaldybėje.

17. Tarnybos funkcijos:

17.1. įvertina asmens mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu aspektais, nustato vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi;

17.2. teikia psichologinę, pedagoginę, socialinę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

17.3. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

17.4. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams;

17.5. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigų darbuotojams ir švietimo teikėjams;

17.6. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų poreikių asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

17.7. teikia informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, pedagoginiams darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo(si) srityje;

17.8. tiria ir prognozuoja pedagoginių darbuotojų bendrųjų bei profesinių kompetencijų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;

17.9. inicijuoja bei vykdo projektus, susijusius su Šakių rajono bendruomenės narių edukacinių poreikių tenkinimu;

17.10. bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis;

17.11. koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą Šakių rajono savivaldybėje;

17.12. informuoja visuomenę apie Tarnybos uždavinius, tikslus, funkcijas;

17.13. vykdo Tarnybos veiklos sklaidą rajono bei respublikos spaudoje, internetinėje svetainėje.

III. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

18. Tarnyba, įgyvendindama jai  tikslus ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas funkcijas, turi teisę:

18.1. pasirinkti ir taikyti tinkamas darbo formas, būdus ir metodus, užtikrinančius atliekamos veiklos kokybę;

18.2. gauti su Tarnybos veikla susijusią informaciją iš Šakių rajono savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų, kitų valstybinių ir nevalstybinių įstaigų, visuomeninių organizacijų;

18.3. dalyvauti svarstant ir tvirtinant Tarnybos biudžetą;

18.4. sudaryti sutartis bei bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio juridiniais bei fiziniais asmenimis ir plėtoti socialinę partnerystę;

18.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;

18.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje.

19. Tarnyba privalo:

19.1. gaunamas biudžeto lėšas naudoti tik Tarnybos nuostatuose numatytiems tikslams, uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;

19.2. užtikrinti saugias darbo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę;

19.3. teikti metines veiklos programas ir ataskaitas steigėjui arba jo įgaliotai institucijai;

19.4. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV.  TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

20. Tarnybos veikla organizuojama pagal:

20.1. Tarnybos direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Šakių rajono savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo;

20.2. Tarnybos direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.

21. Tarnybai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų numatyta tvarka.

22. Tarnybos direktorius:  

22.1. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą skirtoms funkcijoms atlikti, tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą,  materialius ir intelektinius išteklius;

22.2. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių aprašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

22.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

22.4. tvirtina Tarnybos darbo tvarkos taisykles, viešųjų pirkimų taisykles, finansų kontrolės taisykles ir tvarką,  atskiras veiklos sritis;

22.5. Tarnybos vardu sudaro ir pasirašo sutartis paskirtoms funkcijoms vykdyti;

22.6. organizuoja Tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų numatyta tvarka;

22.7. sudaro darbuotojams saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis;

22.8. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei kitus Šakių rajono savivaldybės administracijos įgaliojimus.

23. Esant aplinkybėms, keliančioms pavojų sveikatai ar gyvybei, tarnybos direktorius priima sprendimą dėl konsultacijų teikimo nuotoliniu būdu vaikams, moksleiviams ir suaugusiems.

24. Tarnybos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnyboje, demokratinį Tarnybos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos rezultatus, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, darbuotojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimant sprendimus.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

25. Tarnybos direktorius darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Tarnybos direktorius tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, atsižvelgdamas į darbo pobūdį, stažą, išsilavinimą ir kvalifikaciją, nustatyto darbo užmokesčio fondo ribose.

27. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR TARNYBOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

28. Tarnyba patikėjimo teise naudoja ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirtomis patalpomis ir kitu Savivaldybei priklausančiu turtu.

29. Tarnybos lėšų šaltiniai:

29.1. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

29.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

29.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos, paramos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

29.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

30. Tarnybos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Tarnybos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko buhalteris teisės aktų numatyta tvarka.

32. Tarnybos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų numatyta tvarka.

33. Tarnybos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Tarnyba turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.

35. Tarnybos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Šakių rajono savivaldybės taryba.

36. Nuostatų pakeitimą ar papildymą gali inicijuoti Šakių rajono savivaldybės taryba, Tarnybos direktorius, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

37. Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų numatyta tvarka.

38. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

39. Dokumentai apie tarnybos reorganizavimą, likvidavimą ir kiti vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.

_____________

 

 

 

Skip to content