Menu Close

Laisvos darbo vietos

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško socialinio pedagogo (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

 • Bendradarbiauti su kitais Tarnybos specialistais, vertinant mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas bei poreikius;
 • Bendradarbiauti su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padėti spręsti mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas.
 • gebėti atlikti socialinio ugdymo ir šviečiamąjį informacinį darbą.
 • bendradarbiauti su savivaldybės administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijomis, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą bei įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;.
 • teisės aktų nustatyta tvarka, gebėti tvarkyti savo veiklos dokumentus.

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.

 • Socialinis pedagogas turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo įstaigoje.
 • Žinoti ir išmanyti vaiko raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą PPT ir principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.
 • Žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems savivaldybės ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti vertinti teikiamos mokiniui (vaikui) ugdymo įstaigoje socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, rengti prevencines programas ir projektus.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti dirbti komandoje, koordinuoti komandos darbą, laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2024 m. sausio 8 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2024 m. sausio 12 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško Karjeros specialisto (0,81 et.)

Darbo pobūdis:

– organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą Švietimo įstaigoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą;

– teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas Švietimo įstaigos mokiniams;

   teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais Švietimo įstaigos mokiniams;

–   išsiaiškina Švietimo įstaigos poreikius, susijusius su profesinio orientavimo paslaugų teikimu;

–   sudaro ir įgyvendina metinį profesinio orientavimo paslaugų planą;

–   kartu su Švietimo įstaigos bendruomene, mokiniais (jeigu reikia – mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais) derina profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą Švietimo įstaigoje, remiantis metiniu profesinio orientavimo paslaugų planu;

– supažindina Švietimo įstaigos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su Švietimo įstaigoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;

– teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;

– supažindina Švietimo įstaigos mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;

– sistemingai planuoja savo veiklą, teikia siūlymus Švietimo įstaigos vadovui dėl profesinio orientavimo paslaugų gerinimo, atsiskaito už profesinio orientavimo metinio plano įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Švietimo įstaigos veiklos programą;

– supažindina Švietimo įstaigos bendruomenę su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis;

– koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną Švietimo įstaigoje;

– veiklų metu renka, kaupia ir apdoroja duomenis apie profesinio orientavimo paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus ir bendrą profesinio orientavimo sistemos būklę Švietimo įstaigoje. Šiuos duomenis sistemingai analizuoja, naudoja teikdamas konkrečias paslaugas, taip pat planuodamas ir tobulindamas savo veiklas;

– teikia ir skelbia profesinio orientavimo paslaugų Švietimo įstaigoje stebėsenos duomenis;

– prisideda prie profesinio orientavimo plėtros nacionaliniu mastu: dalijasi gerosiomis praktikomis, informacija, šaltiniais su kitais karjeros specialistais kvalifikacijos tobulinimo metu, konferencijose, susitikimuose ir kitų veiklų metu, tobulina savo kvalifikaciją;

– padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį.

–  įsivertina Švietimo įstaigos ir jos mokinių profesinio orientavimo poreikius;

– identifikuoja karjeros kompetencijų ugdymo ypatybes Švietimo įstaigoje;

– suplanuoja, kokiomis metodinėmis priemonėmis, įrankiais ir būdais bus teikiamos paslaugos mokiniams;

– suplanuoja detalią profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo eigą Švietimo įstaigoje vieneriems mokslo metams.

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį neuniversitetinis išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija.

– turėti pedagogo/mokytojo kvalifikaciją;

– būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriniu MS Office programos paketu;

–  išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

–  gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

–  gebėti dirbti komandoje.

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2024 m. sausio 4 d. 12 val. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2024 m. sausio 5 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (0,75 et.)

Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 19 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Atrankos data – 2023 m. gegužės 26 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško socialinio pedagogo (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

 • Bendradarbiauti su kitais Tarnybos specialistais, vertinant mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas bei poreikius;
 • Bendradarbiauti su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padėti spręsti mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas.
 • gebėti atlikti socialinio ugdymo ir šviečiamąjį informacinį darbą.
 • bendradarbiauti su savivaldybės administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijomis, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą bei įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;.
 • teisės aktų nustatyta tvarka, gebėti tvarkyti savo veiklos dokumentus.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 • Socialinis pedagogas turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo įstaigoje.
 • Žinoti ir išmanyti vaiko raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą PPT ir principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.
 • Žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems savivaldybės ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti vertinti teikiamos mokiniui (vaikui) ugdymo įstaigoje socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, rengti prevencines programas ir projektus.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti dirbti komandoje, koordinuoti komandos darbą, laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 30 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2023 m. balandžio 3 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

Skip to content