Laisvos darbo vietos

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (0,75 et.)

Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2023 m. gegužės 19 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Atrankos data – 2023 m. gegužės 26 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško socialinio pedagogo (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

 • Bendradarbiauti su kitais Tarnybos specialistais, vertinant mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas bei poreikius;
 • Bendradarbiauti su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, padėti spręsti mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas.
 • gebėti atlikti socialinio ugdymo ir šviečiamąjį informacinį darbą.
 • bendradarbiauti su savivaldybės administracijos ir mokyklos Vaiko gerovės komisijomis, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą bei įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;.
 • teisės aktų nustatyta tvarka, gebėti tvarkyti savo veiklos dokumentus.

Reikalavimai kandidatui:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 • Socialinis pedagogas turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo įstaigoje.
 • Žinoti ir išmanyti vaiko raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą PPT ir principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.
 • Žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems savivaldybės ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti vertinti teikiamos mokiniui (vaikui) ugdymo įstaigoje socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, rengti prevencines programas ir projektus.
 • Socialinis pedagogas turi gebėti dirbti komandoje, koordinuoti komandos darbą, laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 30 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2023 m. balandžio 3 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

– koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– organizuoja gerosios suaugusiųjų švietimo patirties sklaidos renginius rajone;

– formuoja rajono suaugusiųjų švietimo poreikius atitinkančius veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimą;

– rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą;

– kuria suaugusiųjų švietimo veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;

– vadovauja rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimui ir jų vykdymui;

– inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono suaugusiųjų švietimo  veiklai gerinti;

– viešina informaciją apie rajone vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms rajono bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

– organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;

– kaupia medžiagą ir aktualią informaciją talpina Tarnybos interneto svetainėje;

– tiria ir prognozuoja suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Šakių ŠPT projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

– vykdo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

– koordinuoja suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoja šiais klausimais;

– bendradarbiauja su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

– turėti pedagogo/mokytojo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gebėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengti programas, projektus;

– mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 30 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2023 m. balandžio 3 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

– koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– organizuoja gerosios suaugusiųjų švietimo patirties sklaidos renginius rajone;

– formuoja rajono suaugusiųjų švietimo poreikius atitinkančius veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimą;

– rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą;

– kuria suaugusiųjų švietimo veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;

– vadovauja rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimui ir jų vykdymui;

– inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono suaugusiųjų švietimo  veiklai gerinti;

– viešina informaciją apie rajone vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms rajono bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

– organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;

– kaupia medžiagą ir aktualią informaciją talpina Tarnybos interneto svetainėje;

– tiria ir prognozuoja suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Šakių ŠPT projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

– vykdo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

– koordinuoja suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoja šiais klausimais;

– bendradarbiauja su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

– turėti pedagogo/mokytojo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gebėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengti programas, projektus;

– mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2023 m. kovo 15 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (0,75 et.)
Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Atrankos data – 2023 m. kovo 15 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

– koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– organizuoja gerosios suaugusiųjų švietimo patirties sklaidos renginius rajone;

– formuoja rajono suaugusiųjų švietimo poreikius atitinkančius veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimą;

– rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą;

– kuria suaugusiųjų švietimo veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;

– vadovauja rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimui ir jų vykdymui;

– inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono suaugusiųjų švietimo  veiklai gerinti;

– viešina informaciją apie rajone vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms rajono bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

– organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;

– kaupia medžiagą ir aktualią informaciją talpina Tarnybos interneto svetainėje;

– tiria ir prognozuoja suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Šakių ŠPT projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

– vykdo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

– koordinuoja suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoja šiais klausimais;

– bendradarbiauja su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

– turėti pedagogo/mokytojo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gebėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengti programas, projektus;

– mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Preliminari atrankos data – 2023 m. sausio 12 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (1 et.)
Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Preliminari atrankos data – 2023 m. sausio 11 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (1 et.)
Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 10 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Preliminari atrankos data – 2022 m. birželio 17 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

Skip to content